ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิศรุต เหลนเพ็ชร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนินาถ คุณานันตกุล
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรุตตา หวังสป
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรพัศ ลูกเหล็ม
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายบุคลากร
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุรชา ช่างเรือ
ตำแหน่ง : สาราณียกร
ระดับชั้น : ป.4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัณนภัค เกกินะ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกันติทัต กล่อมเสนาะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภิญญดา หมีนสอีด
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ บ่อน้ำร้อน
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร หลานหลงส้า
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ชรมาก
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนันภรณ์ เม้าบำรุง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศวรรยา คุณานันตกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภัสนันท์ เรืองมาก
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกพร ไหมสีทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :