ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกันติชา หอมหวล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรีสุขใส
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัญยา ขจัดภัย
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชญานิศ จุลโลบล
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดลณภัทร จันทร์แจ่ม
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรวิสรา ชูดวง
ตำแหน่ง : ่ฝ่ายอนามัย กีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณารักษ์ ผิวดำ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฆีรติ ศรีทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนัสนันท์ เมืองชู
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพงศ์ ร่มแก้ว
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายโอลิเวอร์ โกลสมิธ
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.4/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิตญาภรณ์ หมอยา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/2