ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ เปิดสอนนักเรียนในระดับ

  - ระดับชั้นปฐมวัย   ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
                           ระดับชั้นอนุบาล 1  จำนวน  5  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นอนุบาล 2  จำนวน  5  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นอนุบาล 3  จำนวน  5  ห้องเรียน

  - ระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  4  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  5  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  4  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  4  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  4  ห้องเรียน
                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  4  ห้องเรียน