ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิภารัตน์ สุขคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเรวัตร พร้าวเอียด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสัตตบุษย์ ปัทมชัยพิวัทน์
ครูผู้ช่วย