ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / จุดมุ่งหมาย
พันธกิจ / จุดมุ่งหมาย


พันธกิจ (Mission)

           ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          ๒. ระดมทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้ปกครอง

          ๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

          ๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ

 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

         ๑. ครู และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

         ๒. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

         ๓. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้ปกครอง

         ๔. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

         ๕. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข