ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
 

ประเภท/ตำแหน่ง

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา          
     - ผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

     - รองผู้อำนวยการ

-

-

2

-

2

รวม

-

-

2

-

2

 2. ครูผู้สอน          
     - ข้าราชการ/พนักงานครู

-

27

12

-

37

     - พนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู)

-

12

0

-

12

     - อื่นๆ (ระบุ)

-

-

-

-

-

รวม

-

39

12

-

49

 3. บุคลากรสนับสนุน          
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

3

-

-

3

     - พนักงานจ้างทั่วไป

10

5

-

-

15

     - ลูกจ้างประจำ

-

-

-

-

-

     - อื่นๆ (ภารโรง)

2

-

-

-

2

รวม

12

8

-

-

20

รวมทั้งสิ้น

12

47

14

-

73

 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563