ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้

        โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 310 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81120 โทรศัพท์ 075–699221 โทรสาร 075699222  Website  www.tbktschool.ac.th สังกัดเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 33 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 59  ตารางวา                         

       โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ จัดตั้งขึ้นเนื่องจากอำเภอคลองท่อมเป็นอำเภอที่ตั้งห่างจากจังหวัดกระบี่ ประมาณ 40 กิโลเมตร ประชาชนในอำเภอคลองท่อมต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลหรือปฐมวัยที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง เพราะอำเภอคลองท่อม มีการจัดการศึกษาระดับอนุบาลเพียงแห่งเดียวคือโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม  ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนของเด็กที่เพิ่มขึ้น แม้กระทั่งการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนก็ไม่มีการจัดการศึกษามาก่อน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในการส่งบุตรหลานไปเรียนที่ห่างไกล ซึ่งเสียเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นอย่างมาก  เหตุการณ์เป็นอย่างนี้มาหลายสิบปี ได้มีบุคคลท่านหนึ่งได้เข้ามาทำงานในท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ท่านดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้คือ นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์  ได้มีแนวคิดริเริ่มที่จะจัดการศึกษาให้กับชาวบุตรหลานของชาวคลองท่อม ตั้งแต่การจัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจนถึงระดับอนุบาลโดยมีสาระดังนี้ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2543  นายพิริยะ  ศรีสุขสมวงศ์  ได้เริ่มจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นครั้งแรก โดยการขอนุญาติให้ใช้อาคารองค์การการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ เป็นอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยรับเด็กครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 จำนวน 50 คน มีผู้ดูแลเด็ก 3 คน

          ปี พ.ศ. 2547 นายพิริยะ  ศรีสุขสมวงศ์  ได้ริเริ่มจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการจัดซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ 68 ตารางวา เป็นเงิน 3,500,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของเทศบาล ที่ดินดังกล่าวติดกับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาล ทำเลที่ตั้งเหมาะสำหรับการก่อสร้างโรงเรียนและสนามเด็กเล่น โดยได้ติดต่อเจ้าของที่ดิน คือ

               ๑. นางสุจิตรา ยิ่งยง  เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา เสนอขาย 1,732,500 บาท

               ๒. นายวรวิทย์  มณีมัย เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวารวมทั้ง 2 แปลงเสนอขาย 3,465,000 บาท

โดยผู้ขายยินดีจะขายให้กับเทศบาล เพื่อจัดตั้งโรงเรียนหรือการจัดการท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมของประชาชน ชาวคลองท่อม


          ปี พ.ศ. 2549  นายพิริยะ  ศรีสุขสมวงศ์  ได้จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2549  นายพิริยะ  ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรี จึงได้หางบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล โดยการนำเรื่องเสนอ ขออนุมัติสภาเทศบาลเพื่อกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นเงิน 6,870,000 บาท  เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน  ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548  สภาเทศบาลได้อนุมัติให้กู้เงิน กสท. เพื่อก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล เป็นเงิน 6,870,000  บาท เทศบาลได้ประกวดราคาหาผู้รับจ้างและได้ผู้รับจ้าง คือ ส.จินดาก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้างในวงเงินค่าก่อสร้าง  6,870,000  บาท  สัญญาเริ่มก่อสร้างเมื่อ 22 ธันวาคม  2548   สิ้นสุดสัญญาในวันที่  24  มิถุนายน  2549 รวมระยะเวลา 6 เดือน การก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด  โดยเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ได้เปิดเรียนครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม   2549 ในระยะแรกได้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ในในอาคารหลังเดียวกันเนื่องจากปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีนักเรียนในระดับต่าง ๆ ดังนี้

           อนุบาล 1                       จำนวนนักเรียน     87   คน  มี  3  ห้อง

           อนุบาล 2                       จำนวนนักเรียน     70   คน  มี  2  ห้อง

           อนุบาล 3                       จำนวนนักเรียน     18   คน  มี  1  ห้อง

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           จำนวนนักเรียน     25   คน  มี  1  ห้อง

                                              รวมนักเรียนทั้งหมด  200  คน

มีพนักงานจ้างตามภารกิจซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 7 อัตรา และมีพี่เลี้ยงเป็นพนักงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา


         โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการตามประกาศเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 จัดการศึกษาระดับอนุบาล 1-3 อายุระหว่าง 4-6 ขวบ และจากความพร้อมในการประเมินสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ยกเว้นระดับอาชีวศึกษา ส่วนด้านอาคารสถานที่นั้น  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548  เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ได้นำเรื่องเข้าสูสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติกู้เงิน กสท. จำนวน 6,870,000 บาท  เพื่อนำมาก่อสร้างอาคารหลังแรก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 19.00 เมตร  ยาว 50 เมตร เทศบาลได้กำหนดเป็นห้องเรียน 7 ห้อง ห้องพยาบาลและห้องพักครู 1 ห้อง ห้องสื่อการเรียนรู้ 1 ห้อง และห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง


         เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 1 แปลง อยู่ติดกับที่ดินแปลงเดิมจำนวน 191 ตารางวา โดยซื้อจากนายเกรียงไกร  มณีมัย

           

         ในปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้มีพื้นที่ทั้งสิ้น 8 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา  มีอาคารเรียน 1 หลัง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน  ครูอัตราจ้าง 7 คน ครูพี่เลี้ยง 9 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ขวบ ) ถึงอนุบาล 3 (อายุ 6 ขวบ) จำนวน 7 ห้องเรียน


         ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเพื่อให้ชื่อของโรงเรียนคลอบคลุมและสอดคล้องกับระดับการศึกษาที่จัดเพิ่มขึ้นในระดับประถมศึกษา  เป็นโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้  ด้วยทางโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดขยายการศึกษาไปจนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2545