ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิรวรรณ์ ทองทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวกาญชนาพร ทองเพ็ชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอัญจนา รองวัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอัสกาม สาแม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปนัดดา ทองสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธนพร จินตะโรจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางราศรี ไชยกล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์ คงสบาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายเกรียงศักดิ์ สวนยา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2