ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิรวรรณ์ ทองทิพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกาญชนาพร ทองเพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวารุณีย์ วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอัญจนา รองวัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอัสกาม สาแม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปนัดดา ทองสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2