ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิรวรรณ์ ทองทิพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกาญชนาพร ทองเพ็ชร
ครู คศ.2

นางวารุณีย์ วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสาวอัญจนา รองวัง
ครู คศ.1

นายอัสกาม สาแม
ครู คศ.1

นางสาวปนัดดา ทองสุข
ครู คศ.1