ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอรัญญา อ่อนรู้ที่
ครู คศ.2

นางสาวสมใจ ภิณโญเกียรติศักดิ์
ครู คศ.2

นางอรพรรณ เพ็ชรมาก
ครู คศ.2

นางนันทรัตน์ ทวีพงศ์ศักดิ์
ครู คศ.2

นางศุภลักษณ์ ชัยมี
ครู คศ.2

นางสาววิภารัตน์ คงชุม
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ ทองฉิม
ครู คศ.1

นางสาวมัณฑนา คงศิริ
ครู คศ.1

นายสุธรรม คาดปาระปักษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร แก้วพลอย
ผู้ช่วยครู

นางสาวมาริสา แก้วทวี
ผู้ช่วยครู

นางสาวฐิตารี บุนนาค
ผู้ช่วยครู