ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวมัณฑนา คงศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางนันทรัตน์ ทวีพงศ์ศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางเตือนใจ สุดาวรรณศักดิ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวชมภูนุช มาศเมฆ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวพัชรินทร์ ทองฉิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวสุภาพร แก้วพลอย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางสาวฐิตารี บุนนาค
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางมะลิวัน เอ่งฉ้วน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอังคณา อ่อนทอง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจันทร์ศิริ ศรีสมพงษ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวปารณีย์ คงชุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางอรัญญา อ่อนรู้ที่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสมใจ ภิณโญเกียรติศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางอรพรรณ เพ็ชรมาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางศุภลักษณ์ ชัยมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4