ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอรัญญา อ่อนรู้ที่
ครู คศ.2

นางสาวสมใจ ภิณโญเกียรติศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางอรพรรณ เพ็ชรมาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางนันทรัตน์ ทวีพงศ์ศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางศุภลักษณ์ ชัยมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาววิภารัตน์ คงชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวพัชรินทร์ ทองฉิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวมัณฑนา คงศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นายสุธรรม คาดปาระปักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวสุภาพร แก้วพลอย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวมาริสา แก้วทวี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวฐิตารี บุนนาค
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3