ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางณัชชา จิตวิวัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายธรรมรัตน์ กูมุดา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5