ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุนทรี หนูแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวสันต์ อิ่มอำไพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายวาทสิทธิ์ มากผล
ผู้ช่วยครู