ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุนทรี หนูแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวสันต์ อิ่มอำไพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายวาทสิทธิ์ มากผล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1