ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรสถานศึกษา 2563
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2563
- หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551) Download...Click! (pdf file)

- หลักสูตรสถานศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พุทธศักราช 2560 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ Download...Click! (pdf file)