ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประสิทธิ์ ถาวรสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุธาทิพย์ ย่องดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวฉัตรสุดา สุขเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายอาซีซัน อุสนุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวยุภาวดี เมืองเกิด
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3