ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประสิทธิ์ ถาวรสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุธาทิพย์ ย่องดำ
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรสุดา สุขเจริญ
ครู คศ.1

นายอาซีซัน อุสนุน
ครู คศ.1

นางสาวยุภาวดี เมืองเกิด
ผู้ช่วยครู