ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประสิทธิ์ ถาวรสาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุธาทิพย์ ย่องดำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายอาซีซัน อุสนุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวธัญพร อ่อนรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวยุภาวดี เมืองเกิด
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวกนกพร จันทร์ส่งแสง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5