ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2560 24569
หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 37295
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
Sar ปีการศึกษา 2561 24568
Sar ปีการศึกษา 2560 24566
Sar ปีการศึกษา 2562 23911
SAR ปีการศึกษา 2559
Sar_59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 37566
Sar ปีการศึกษา 2558
เอกสารประเมินคุณภาพ SAR2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.75 MB 37589
Sar ปีการศึกษา 2555
คำสั่งประกันคุณภาพ๕๖ ฉบับปรับปรุง มกราคม ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 39169
สรุปผลด้านหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 37656
สรุปพัฒนาการอนุบาลปีที่ 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 237.73 KB 50947
บทที่ 4 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 18.96 KB 38052
บทที่ 3 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 41494
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 37635
บทที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 65.04 KB 37703
บทที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 37936
บทที่ 5 ผล Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 38885
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 56.3 KB 39495
บทที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 38.99 KB 39541
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 298.23 KB 38378
บทที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30.61 KB 38770
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 233.74 KB 38904
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 37630
อื่นๆ
ปฏิทินงาน/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.78 KB 23896
เพลงมาร์ชโรงเรียน 37449
รายงานการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 37543
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.21 KB 37750
แบบฟอร์ม ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.96 KB 37821
ตัวอย่าง แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 64.42 KB 38655
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 396.44 KB 37739
แบบฟอร์มคำสั่ง บันทึกข้อความ RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.84 KB 37719
รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง 3 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.41 KB 38257
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.46 KB 38145
การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 45900
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 38129
แบบฟอร์มอาหารวัน Word Document ขนาดไฟล์ 113.42 KB 54352
ตัวอย่างโครงการ ปีงบประมาณ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 70.6 KB 39816
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 37691