ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

จำนวนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.1

5

78

66

144

29

อ.2

5

89

85

174

35

อ.3

5

83

75

158

32

รวม

15

250

226

476

 

ป.1

4

77

67

144

36

ป.2

5

97

76

173

35

ป.3

4

70

63

133

33

ป.4

4

67

78

145

36

ป.5

4

82

50

132

33

ป.6

4

71

65

136

34

รวม

25

464

399

863

 

รวมทั้งสิ้น

40

618

568

1,339

 

*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563