ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลสอบ O-NET ปี 58-62
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562