ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางปรีชญา บุตรเลี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวแสงเทียน ศรีศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกนิษฐา จันทร์ส่งแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ