ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางปรีชญา บุตรเลี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวแสงเทียน ศรีศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกนิษฐา จันทร์ส่งแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายเอกวิทย์ หลีจิ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายอมรเทพ จันทร์ส่งแสง
เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

นายสมจิตต์ นามวงษ์
นักการ

นายชัยญะเชษฐ ชัยญะภูมิ
นักการ