ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชาตรี ปะนะรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปิยวดี เอ่งฉ้วน
ครู คศ.1

นางสาวเจมภัสสร เศษคง
ครู คศ.1

นางสุมาลี เพ็งจันทร์
ครู คศ.1