ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชาตรี ปะนะรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเจมภัสสร เศษคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสุมาลี เพ็งจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววรรณิศา ชูช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5