ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชาตรี ปะนะรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปิยวดี เอ่งฉ้วน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเจมภัสสร เศษคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสุมาลี เพ็งจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1