ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าบริหารงาน

นางบุษยา เรืองมาก
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นายประสิทธิ์ ถาวรสาร
หัวหน้าบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสุธาทิพย์ ย่องดำ
หัวหน้าบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุ

นางอรพรรณ เพ็ชรมาก
หัวหน้าบริหารงานบุคลากร

นางสาวกาญชนาพร ทองเพ็ชร
หัวหน้าบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน

นายชาตรี ปะนะรัตน์
หัวหน้าบริหารงานอาคารสถานที่