ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

นายชาตรี ปะนะรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุธาทิพย์ ย่องดำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางอรพรรณ เพ็ชรมาก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวกาญชนาพร ทองเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป