ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเวนิษฏ์ เกื้อกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางบุษยา เรืองมาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางนิภารัตน์ สุขคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสัตตบุษย์ ปัทมชัยพิวัทน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจุฑามาศ อินทร์ฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายมะนาวี เจ๊ะมูซอ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2