ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเวนิษฏ์ เกื้อกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบุษยา เรืองมาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายมะนาวี เจ๊ะมูซอ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1