ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเวนิษฏ์ เกื้อกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบุษยา เรืองมาก
ครู คศ.2

นายมะนาวี เจ๊ะมูซอ
ผู้ช่วยครู