ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ช้าง                  หมายถึง   ช้างเผือกเชือกแรกที่พบในอำเภอคลองท่อม

ลูกปัด                หมายถึง    สถาปัตยกรรมโบราณที่ค้นพบที่ตำบลคลองท่อม ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์

                                             วัดคลองท่อม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่
 

ประกายแสง      หมายถึง     ความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่น
 

กนกลายไทย   หมายถึง   ความเป็นไทย