ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุทารัตน์ สุขใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววรณัน ทองอ่ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวศันสนีย์ มาลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวศิวาพร นาคมาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายเอกชัย เนียมนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4