ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุทารัตน์ สุขใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรณัน ทองอ่ำ
ครู คศ.1

นางสาวศันสนีย์ มาลัย
ครู คศ.1

นางสาวสุลาวัลย์ พระคง
ครู คศ.1