ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุทารัตน์ สุขใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรณัน ทองอ่ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศันสนีย์ มาลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุลาวัลย์ พระคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2