ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  2) ศึกษาผลของการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   ประชากร คือ นักเรียนในปีการศึกษา 2556 จำนวน 277  คน  ผู้ปกครอง 243 คน คณะกรรมการสถานศึกษา  15  คน  บุคลากรโรงเรียน  25  คน รวมทั้งสิ้น 560  คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลมี 347 คน เป็นผู้ปกครอง 149 คน นักเรียน 161  คน  กรรมการสถานศึกษา  12 คน  บุคลากรโรงเรียน  25  คน  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีผู้ปกครอง 24 คน คัดเลือกแบบเจาะจงจากตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำห้องเรียน 12 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 2 คน กรรมการสถานศึกษา 12 คน  คัดเลือกแบบเจาะจงจากกรรมการสถานศึกษาที่ไม่ใช่บุคลากรโรงเรียน และบุคลากรโรงเรียน 25 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน  2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลมี 11 ฉบับ ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์ 7 ฉบับ  (2) แบบสอบถาม  2 ฉบับ  (3) แบบบันทึก 1 ฉบับ   และ (4) แบบสังเกต 1 ฉบับ  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ หรือ เนื้อหา (Index  of Item Objective Congruence หรือ IOC) อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ คือ มากกว่า 0.5 ขึ้นไป  และตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) หรือหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าอัลฟ่าทั้งฉบับอยู่ระหว่าง 0.807 - 0.954   เมื่อเก็บข้อมูลมาแล้วได้ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล โดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Triangulation Technique) สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

1) รูปแบบการวิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน (Planning)  การปฏิบัติ (Action)  การสังเกตตรวจสอบ (Observation ) และการสะท้อนผล (Reflection) จำนวน 2 วงรอบ  โดย การพัฒนาในวงจรรอบที่ 1 เมื่อดำเนินการปฎิบัติครบทุกกิจกรรมแล้ว พบว่ากลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจแต่ยังมีปัญหาที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติม  คือ  (1) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ   (2) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน   (3) อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน (4) อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลที่เน้นเรียนเป็นสำคัญ (5) ประชุมปฏิบัติการนิเทศสนับสนุนการเรียนการสอน  ซึ่งก็ได้นำผลสะท้อนการปฏิบัติดังกล่าวไปสู่การพัฒนาในวงรอบที่ 2   โดยเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วพบว่า การดำเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ทุกด้านบรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม

2) ผลการดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับมาก โดยมีผลการดำเนินงานรายด้าน ดังนี้ (1) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (2) ด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้  มีการพัฒนาการใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก  (3) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลปรากฏว่าครูทำการประเมินผลตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (4) ด้านการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด  (5) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  (7) ด้านการพัฒนาบุคลากร  มีการพัฒนาครูผู้สอนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด

3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  พบว่า มีความ       พึงพอใจต่อการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน ในด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542   รวม 7 ด้าน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

 

 

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2558,07:24   อ่าน 819 ครั้ง