ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควน
ชื่อเรื่อง            รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)
                        สังกัดเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง    
      

ผู้เขียน           นายพัชรวัฒน์  พรหมอนุมัติ

                      ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ สังกัดเทศบาลคลองท่อมใต้

บทคัดย่อ

 

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของสภาวะแวดล้อม ประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ประเมินการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านกระบวนการและเพื่อประเมินความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล5(วัดควนขัน) โดยใช้การประเมินรูปแบบ ซิป (CIPP Evaluation Model) การประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ในโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้รักการอ่าน  กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งสู่อาเซียน กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  กิจกรรมพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้  ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 38 คน  และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5สังกัดเทศบาลนครตรัง ในระดับชั้นประถมศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน 166 คน  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา (ในภาพรวม) พบว่าระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฯ ของนักเรียน (ในภาพรวม) พบว่าระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก เช่นกัน โดยแยกตามรูปแบบ ซิป (CIPP Evaluation Model) 
4 ด้าน ดังนี้

         1.การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ด้านสภาวะแวดล้อม (C:Context Evaluation) โดยแยกสรุปตามความคิดเห็นดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าความเหมาะสมและสอดคล้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความเหมาะสมและ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

         2.การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ด้านปัจจัยนำเข้า (I:Input Evaluation) โดยแยกสรุปตามความคิดเห็นดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าความพร้อมในการดำเนินโครงการฯด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับ มากและ ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับ มาก

         3.การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เทศบาล 5 (วัดควนขัน) ด้านกระบวนการ (P:Process  Evaluation)
โดยแยกสรุปตามความคิดเห็นดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯด้านกระบวนการ) อยู่ในระดับ มาก และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯด้านกระบวนการอยู่ในระดับ มาก

         4.การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เทศบาล 5 (วัดควนขัน) ด้านผลผลิต (P:Product Evaluation)โดยแยกสรุปตามความคิดเห็นดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการฯด้านผลผลิต อยู่ในระดับ มากและความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการฯในระดับ มากที่สุด 

 

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2558,09:28   อ่าน 922 ครั้ง