ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 71
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.21 KB 265
แบบฟอร์ม ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.96 KB 288
ตัวอย่าง แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 64.42 KB 1027
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 396.44 KB 256
แบบฟอร์มคำสั่ง บันทึกข้อความ RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.84 KB 237
รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง 3 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.41 KB 763
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.46 KB 605
การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 8394
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 316
แบบฟอร์มอาหารวัน Word Document ขนาดไฟล์ 113.42 KB 13842
ตัวอย่างโครงการ ปีงบประมาณ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 70.6 KB 2316
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 216
sar ปี 2555
คำสั่งประกันคุณภาพ๕๖ ฉบับปรับปรุง มกราคม ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 1647
สรุปผลด้านหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 168
สรุปพัฒนาการอนุบาลปีที่ 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 237.73 KB 5711
บทที่ 4 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 18.96 KB 565
บทที่ 3 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 799
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 150
บทที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 65.04 KB 209
บทที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 459
บทที่ 5 ผล Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 856
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 56.3 KB 203
บทที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 38.99 KB 2060
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 298.23 KB 893
บทที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30.61 KB 1057
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 233.74 KB 1213
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 160
Sar2558
เอกสารประเมินคุณภาพ SAR2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.75 MB 106
SAR ปีการศึกษา 2559
Sar_59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 78