ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 46
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.21 KB 256
แบบฟอร์ม ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.96 KB 265
ตัวอย่าง แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 64.42 KB 1012
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 396.44 KB 237
แบบฟอร์มคำสั่ง บันทึกข้อความ RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.84 KB 223
รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง 3 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.41 KB 754
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.46 KB 574
การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 8377
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 297
แบบฟอร์มอาหารวัน Word Document ขนาดไฟล์ 113.42 KB 10816
ตัวอย่างโครงการ ปีงบประมาณ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 70.6 KB 2300
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 202
sar ปี 2555
คำสั่งประกันคุณภาพ๕๖ ฉบับปรับปรุง มกราคม ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 1632
สรุปผลด้านหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 137
สรุปพัฒนาการอนุบาลปีที่ 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 237.73 KB 3570
บทที่ 4 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 18.96 KB 554
บทที่ 3 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 731
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 134
บทที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 65.04 KB 186
บทที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 446
บทที่ 5 ผล Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 719
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 56.3 KB 145
บทที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 38.99 KB 2043
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 298.23 KB 883
บทที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30.61 KB 1030
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 233.74 KB 1182
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 147
Sar2558
เอกสารประเมินคุณภาพ SAR2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.75 MB 97
SAR ปีการศึกษา 2559
Sar_59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48