ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 200
ตัวอย่างโครงการ ปีงบประมาณ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 70.6 KB 2298
แบบฟอร์มอาหารวัน Word Document ขนาดไฟล์ 113.42 KB 10591
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 296
การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 8372
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.46 KB 572
รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง 3 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.41 KB 751
แบบฟอร์มคำสั่ง บันทึกข้อความ RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.84 KB 220
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 396.44 KB 235
ตัวอย่าง แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 64.42 KB 1009
แบบฟอร์ม ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.96 KB 263
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.21 KB 255
รายงานการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 43
sar ปี 2555
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 144
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 233.74 KB 1175
บทที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30.61 KB 1023
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 298.23 KB 879
บทที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 38.99 KB 2042
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 56.3 KB 142
บทที่ 5 ผล Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 712
บทที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 442
บทที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 65.04 KB 182
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 129
บทที่ 3 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 726
บทที่ 4 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 18.96 KB 551
สรุปพัฒนาการอนุบาลปีที่ 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 237.73 KB 2488
สรุปผลด้านหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 135
คำสั่งประกันคุณภาพ๕๖ ฉบับปรับปรุง มกราคม ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 1630
Sar2558
เอกสารประเมินคุณภาพ SAR2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.75 MB 94
SAR ปีการศึกษา 2559
Sar_59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 40