ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 69
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.21 KB 260
แบบฟอร์ม ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.96 KB 282
ตัวอย่าง แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 64.42 KB 1020
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 396.44 KB 251
แบบฟอร์มคำสั่ง บันทึกข้อความ RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.84 KB 232
รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง 3 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.41 KB 759
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.46 KB 596
การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 8389
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 309
แบบฟอร์มอาหารวัน Word Document ขนาดไฟล์ 113.42 KB 13174
ตัวอย่างโครงการ ปีงบประมาณ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 70.6 KB 2309
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 212
sar ปี 2555
คำสั่งประกันคุณภาพ๕๖ ฉบับปรับปรุง มกราคม ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 1641
สรุปผลด้านหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 149
สรุปพัฒนาการอนุบาลปีที่ 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 237.73 KB 5261
บทที่ 4 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 18.96 KB 560
บทที่ 3 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 767
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 146
บทที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 65.04 KB 199
บทที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 453
บทที่ 5 ผล Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 803
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 56.3 KB 171
บทที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 38.99 KB 2054
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 298.23 KB 888
บทที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30.61 KB 1044
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 233.74 KB 1202
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 155
Sar2558
เอกสารประเมินคุณภาพ SAR2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.75 MB 100
SAR ปีการศึกษา 2559
Sar_59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 71