ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 52
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.21 KB 256
แบบฟอร์ม ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.96 KB 272
ตัวอย่าง แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 64.42 KB 1015
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 396.44 KB 241
แบบฟอร์มคำสั่ง บันทึกข้อความ RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.84 KB 228
รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง 3 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.41 KB 755
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.46 KB 581
การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 8384
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 303
แบบฟอร์มอาหารวัน Word Document ขนาดไฟล์ 113.42 KB 12656
ตัวอย่างโครงการ ปีงบประมาณ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 70.6 KB 2305
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 206
sar ปี 2555
คำสั่งประกันคุณภาพ๕๖ ฉบับปรับปรุง มกราคม ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 1635
สรุปผลด้านหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 142
สรุปพัฒนาการอนุบาลปีที่ 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 237.73 KB 4489
บทที่ 4 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 18.96 KB 556
บทที่ 3 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 745
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 141
บทที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 65.04 KB 190
บทที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 449
บทที่ 5 ผล Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 756
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 56.3 KB 157
บทที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 38.99 KB 2046
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 298.23 KB 883
บทที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30.61 KB 1033
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 233.74 KB 1192
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 152
Sar2558
เอกสารประเมินคุณภาพ SAR2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.75 MB 97
SAR ปีการศึกษา 2559
Sar_59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 61