ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 195
ตัวอย่างโครงการ ปีงบประมาณ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 70.6 KB 2294
แบบฟอร์มอาหารวัน Word Document ขนาดไฟล์ 113.42 KB 10500
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 293
การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 8365
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.46 KB 570
รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง 3 ประจำปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.41 KB 749
แบบฟอร์มคำสั่ง บันทึกข้อความ RAR Archive ขนาดไฟล์ 138.84 KB 218
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 396.44 KB 232
ตัวอย่าง แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 64.42 KB 1006
แบบฟอร์ม ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.96 KB 258
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.21 KB 251
รายงานการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 39
sar ปี 2555
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 142
บทที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 233.74 KB 1171
บทที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30.61 KB 1021
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 298.23 KB 876
บทที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 38.99 KB 2039
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 56.3 KB 135
บทที่ 5 ผล Word Document ขนาดไฟล์ 85.17 KB 707
บทที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 440
บทที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 65.04 KB 176
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 128
บทที่ 3 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 721
บทที่ 4 อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 18.96 KB 549
สรุปพัฒนาการอนุบาลปีที่ 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 237.73 KB 2274
สรุปผลด้านหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 132
คำสั่งประกันคุณภาพ๕๖ ฉบับปรับปรุง มกราคม ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 1628
Sar2558
เอกสารประเมินคุณภาพ SAR2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.75 MB 91
SAR ปีการศึกษา 2559
Sar_59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 35