ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

จำนวนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.1

4

77

66

143

36

อ.2

4

71

70

141

35

อ.3

4

73

82

155

39

รวม

12

221

218

439

 

ป.1

4

73

53

126

32

ป.2

4

72

63

135

38

ป.3

4

67

61

128

32

ป.4

4

69

53

122

31

ป.5

4

56

68

124

31

ป.6

4

60

52

112

28

รวม

24

397

350

747

 

รวมทั้งสิ้น

36

618

568

1,186


*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559