ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวพิทยา เมืองไทย
รอง ผอ. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
พันธกิจ / จุดมุ่งหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียนปี 59
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
สารสัมพันธ์สู่ชุมชน
แผ่นพับโครงการต่างๆ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ผลสอบ O-NET ปี2558
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/01/2013
ปรับปรุง 02/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 546101
Page Views 760604
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน
สภาพภูมิทัศน์
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณภาพของครู
การเอาใจใส่ต่อนักเรียน
คุณภาพของนักเรียน
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
พันธกิจ / จุดมุ่งหมาย
พันธกิจ / จุดมุ่งหมาย


พันธกิจ (Mission)

           ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          ๒. ระดมทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้ปกครอง

          ๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

          ๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ

 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

         ๑. ครู และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

         ๒. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

         ๓. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้ปกครอง

         ๔. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

         ๕. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข