ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์


ปรัชญาของโรงเรียน
      "สุขภาพดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย"

วิสัยทัศน์ (vision)
      “สถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้วยการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม”       

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
      "ต้นกันเกรา"


คำขวัญของโรงเรียน
      "วินัยดี  มีวิชา  กีฬาเด่น  เป็นโรงเรียนของชุมชน"
 

สีประจำโรงเรียน  

เหลือง - ขาว เป็นสีของคุณธรรม  หมายถึง  คิดดี ทำดีด้วยใจบริสุทธิ์

สีเหลือง               หมายถึง     มีสติและปัญญาดี

สีขาว                   หมายถึง     จิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง
 

คติพจน์                             

       "ปญฺญมหปฺผโล โหติ มหานิสํโส"  (ปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงาม)