ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวพิทยา เมืองไทย
รอง ผอ. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
พันธกิจ / จุดมุ่งหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียนปี 59
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
สารสัมพันธ์สู่ชุมชน
แผ่นพับโครงการต่างๆ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ผลสอบ O-NET ปี2558
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/01/2013
ปรับปรุง 02/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 546095
Page Views 760598
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน
สภาพภูมิทัศน์
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณภาพของครู
การเอาใจใส่ต่อนักเรียน
คุณภาพของนักเรียน
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์


ปรัชญาของโรงเรียน
      "สุขภาพดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย"

วิสัยทัศน์ (vision)
      “สถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้วยการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม”       

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
      "ต้นกันเกรา"


คำขวัญของโรงเรียน
      "วินัยดี  มีวิชา  กีฬาเด่น  เป็นโรงเรียนของชุมชน"
 

สีประจำโรงเรียน  

เหลือง - ขาว เป็นสีของคุณธรรม  หมายถึง  คิดดี ทำดีด้วยใจบริสุทธิ์

สีเหลือง               หมายถึง     มีสติและปัญญาดี

สีขาว                   หมายถึง     จิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง
 

คติพจน์                             

       "ปญฺญมหปฺผโล โหติ มหานิสํโส"  (ปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงาม)