ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
 

ประเภท/ตำแหน่ง

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา
     - ผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

     - รองผู้อำนวยการ

-

-

1

-

1

รวม

-

-

1

-

1

 2. ครูผู้สอน
     - ข้าราชการ/พนักงานครู

-

23

12

-

35

     - พนักงานจ้าง (สอน)

-

5

1

-

6

     - อื่นๆ (ระบุ)

-

-

-

-

-

รวม

-

28

13

-

41

 3. บุคลากรสนับสนุน
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

3

-

-

3

     - พนักงานจ้างทั่วไป

7

3

-

-

10

     - ลูกจ้างประจำ

-

-

-

-

-

     - อื่นๆ (ภารโรง)

2

-

-

-

2

รวม

9

6

-

-

15

รวมทั้งสิ้น

9

34

14

-

58

 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559