ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "หาดใหญ่วิชาการ"
10 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 เรียนปรับพื้นฐานทุกระดับชั้น
เรียนปรับพื้นฐานทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้น อ.1- ป.6
04 พ.ค. 59 จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน